17 Temmuz 2011 Pazar

"Geçici Tedbir" talepleri üzerine yeni akademik makale

Yves Haeck, Clara Burbano Herrera, ve Leo Zwaak (Ghent ve Utrecht Üniversiteleri) uzmanı oldukları İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin "geçici tedbir" ("interim measures") konusunda yeni makalelerini SSRN üzerinde yayınlamış bulunuyorlar. Makale'nin adı "Strasbourg’s Interim Measures Under Fire: Does the Rising Number of State Incompliances with Interim Measures Pose a Threat to the European Court of Human Rights?" ve yakında ayrıca European Yearbook on Human Rights adlı periyodik derginin 2011 sayısında yayınlanacağı bildirildi.  
Makalenin özeti aşağıdaki gibidir: 


  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin aşırı ağır ve ivedi bir durumdaki kişilerin ya da Avrupa Sözleşmesinde düzenlenen hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi muhtemel mağdurların geri dönüşü olmayan zararlara uğramalarını önlemek için kullandığı araçlardan olan "geçici tedbir" uygulaması Mahkeme'nin içtihatlarında giderek büyüyen bir yere sahip. Gerçekten de, mevcut geçici tedbir kararları Strazburg Mahkemesi önüne gelen davaların çoğunda kilit bir rol oynamakta. Bununla birlikte, kendilerinin harekete geçmesi emriyle karşılaşan Devletler, bazen buna uymayı reddediyorlar. Bu yazı Devletlerin bu türden red uygulamalarının yakın tarihli olanlarına tepeden bir bakış atmayı amaçlıyor. İster terörle ilgili isterse ilgisiz olsun, bu yazı bu karara uymama durumunun istikrarlı bir artış gösterdiğini ve faillerinin sadece Avrupa Konseyi'ne yeni üye devletlerden değil, hatta aralarında "kurucu babalar"ın da bulunduğunu ve bu durumun bir bütün olarak denetim sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ileri sürüyor. Bununla birlikte, Avrupa Mahkemesi'nin kendisinden ve Bakanlar Komitesinden geçici tedbir usulünün iyileştirilmesi ve etkili hale getirilmesi için bazı girişimlerde bulunulabilir, dolayısıyla bütün aktörlerin konuyu tartışmasında yarar bulunuyor.

Hiç yorum yok: